Írta: Dr. Szánki László
              Magyar Honvédség Térképész
              Szolgálat

Térképrendszer váltás a Magyar Honvédségnél 

2004. július 1-vel a Magyar Honvédségben egy kis mértékű, de nagy jelentőségű rendszerváltást került végrehajtásra. Magyarország NATO vállalásai közül egy ismét teljesítve lett, a térképészeti támogatás területén teljes körű térképcsere, térképrendszer váltás történt.

            Egy több mint ötéves folyamat eredményeképpen elmondható, hogy a még Varsói Szerződésben is használt Gauss-rendszerű térképek kivonásra kerültek és ma már minden katonai szervezet a NATO szabványoknak megfelelő UTM-rendszerű térképekkel van ellátva.

            Ez a nagy horderejű eredmény sok szakember összehangolt, hozzáértő munkájának a gyümölcse. Tükröződik benne a magyar katonatérképészek magas szintű szakmai ismerete, a csapatoknál a térképellátással foglalkozó tisztek, tiszthelyettesek tevékenysége, valamint az új térképészeti anyagok használatára felkészítő oktatógárda aktivitása. Csak ennek a közös munkának az eredményeként valósíthatta meg a Magyar Honvédség a NATO Térképészeti Politikában elfogadott, a szövetségesekkel történő együttműködés érdekében meghatározott feladatokat.

Magyarország 1999. április 4.-i csatlakozása a NATO-hoz szükségessé tette, hogy a tagországokban rendszerben lévő térképrendszer a Magyar Honvédségnél is alkalmazásra kerüljön, azonban a csatlakozás nem hozta magával automatikusan a térképeinken használt vetületi és koordinátarendszer, valamint a térképi jelkulcsok megváltozását. NATO partnereink tudatában voltak annak, hogy a térkép-átalakítás jelentős költségekkel jár, ezért a Magyar Honvédség türelmi időt kapott az együttműködéshez szükséges térképi feltételek kialakításához.

Az együttműködés minimális feltételeit már a NATO csatlakozást megelőzően, mint PfP tagország biztosította a Magyar Honvédség azzal, hogy az akkor rendszerben lévő Gauss-Krüger vetületi rendszerű térképek egy része változatlan tartalommal, de UTM koordinátahálózattal felülnyomott és a NATO STANAG-ek által megkövetelt főbb formai jellemzőkkel került kiadásra.

A Magyar Honvédségben 2004. június 30-ig rendszerben lévő térképészeti anyagok az átalakításuk érdekében tett átmeneti megoldások ellenére sem elégítették ki teljes mértékben a NATO csatlakozás következtében felmerült új követelményeket.

Egyrészt a rendszerben lévő topográfiai térképek alapfelülete (a Kraszovszkij ellipszoid) valamint vetületi és koordináta rendszere (a Gauss-Krüger vetület) a korábbi előírásoknak felelt meg, másrészt a legutóbbi felújítás óta eltelt 15 – 20 év változásait a térképek nem tükrözték, így tartalmi szempontból is elavulttá váltak.

A NATO csatlakozáshoz való felkészülés időszakában az interoperabilitás minimális feltételeinek biztosítása érdekében készült UTM hálóval felülnyomott térképek alapját a régi anyagok képezték, és csak átmeneti, kompromisszumos megoldást nyújtottak.

A Magyar Honvédségnél 2004. június 30-ig az alapellátásban lévő térképészeti anyagok az alábbiak voltak:

·        Topográfiai térképek (Gauss-Krüger vetület)

            1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányban;

·        UTM hálóval felülnyomott topográfiai térképek (Gauss-Krüger vetület)

               1:50 000, 1:100 000 méretarányban;

·        Földrajzi alaptérképek 1:500 000, 1:1 000 000 méretarányban;

·        Repülőtérképek 1:500 000 méretarányban;

·        JOG-AIR (UTM vetület) 1:250 000 méretarányban;

·        Magyarország autótérkép 1:500 000 méretarányban;

·        Település térképek;

·        Geodéziai pontjegyzékek.

A felsorolt térképészeti anyagok közül a NATO-val történő együttműködésre alkalmasak a JOG-AIR szelvények, és korlátozottan voltak alkalmasak az UTM hálóval felülnyomott térképek.

A régi Geodéziai Pontjegyzék a Magyar Köztársaság teljes területére vonatkozóan tartalmazta az állami alaphálózati pontok és az iránypontok adatait. A koordináták alapfelülete a Kraszovszkij-féle ellipszoid volt. 1999-ben megjelent a Geodéziai Pontjegyzék Kiegészítése, mely tartalmazza a pontjegyzékben szereplő – mintegy 6400 pont – WGS-84 ellipszoidra vonatkozó koordinátáit, az eredeti pontjegyzék szerinti bontásban és sorrendben, így tartalmukat tekintve a geodéziai pontjegyzékek megfeleltek az együttműködés minimális feltételeinek, azonban használatuk nehézkes volt.

A többi anyag együttműködésre nem volt alkalmas.

A térképrendszer átalakításával kapcsolatos feladatok megoldására 1998-ban a katonai és polgári térképészet közösen javasolta a Magyar Topográfiai Program végrehajtását. Az erre vonatkozó előterjesztést a HM Kollégiuma 1998. december 21-én megtartott ülésén vitatta meg. Itt a honvédelmi miniszter úr elfogadta az Magyar Topográfiai Program megvalósulásáról szóló előterjesztést, egyben a program megkezdésének időpontjaként 2000. január 1-jét határozta meg.

A döntésnek megfelelően 1999-ben megkezdődött a program előkészítése. Ez magában foglalta a Magyar Topográfiai Program követelményrendszerének kidolgozását és egy előzetes pilot projekt végrehajtását. 

2000-ben folytatódott a Magyar Topográfiai Program végrehajtásához szükséges követelményrendszer kialakítása, a digitális topográfiai adatbázis-szabvány és az egyéb szakmai utasítások kidolgozása.

A Magyar Honvédség a NATO-interoperábilis térképrendszerének kialakítását a Magyar Topográfiai Program részeként, annak alapanyagaira támaszkodó programként tervezte megvalósítani 1999 és 2005 között.

2001-ben financiális okok miatt a Magyar Topográfiai Program megkezdését elhalasztották, ezért szükségessé vált a Magyar Honvédség térképészeti anyagrendszerének átalakítására és cseréjére vonatkozó elképzelések újragondolása, különös tekintettel a NATO-tagságból adódó kötelezettségekre. Ennek megfelelően a térképészeti anyagrendszer átalakításának végrehajtása a Magyar Honvédségnél két lépcsőben valósul meg. Az első lépcső a tegnapi nappal lezárult minimális program, a második lépcsőben a térképrendszer NATO elvek szerinti teljes átalakítása során valósul meg. A minimális illetve a teljes program alapvetően a Magyar Honvédségben jelentkező térképészeti igények kielégítését tűzi ki célul, de e mellett fontos feladat a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996 évi LXXVI. törvény alapján a honvédelmi miniszter felelősségébe tartozó állami térképezési feladatok végzése is.

A térképészeti anyagrendszer átalakításának minimális programja a NATO együttműködés szempontjából elengedhetetlenül szükséges térképészeti anyagok átalakítását és a Magyar Honvédségben történő rendszeresítését foglalta magában.

A térképrendszer átalakításának legfontosabb jellemzője a Gauss-Krüger koordináta-rendszerről való áttérés a WGS 84/UTM koordináta-rendszer alkalmazására. Ennek következtében valamennyi geodéziai koordinátát tartalmazó, jelenleg használatban lévő anyagot nyilvántartást át kellett dolgozni. Különösen fontos volt a vezetési információs rendszerek, fegyverirányítási illetve navigációs rendszerek az új koordinátarendszernek megfelelő átalakítása. A térképrendszer átalakítása szükségessé tette a hadműveleti és békevezetési okmányok átdolgozását, az oktatási és kiképzési programok módosítását, valamint a térképi alapon kidolgozott, vagy koordinátákat tartalmazó valamennyi szöveges dokumentum átalakítását is.

A térképrendszer átalakításának minimális programja számos olyan feladat végrehajtását vonta maga után, amely túlmutatott a térképész szolgálat tevékenységén. A térképészeti anyagok rendszerbe állításra csak az összes térkép elkészítése és a felhasználókhoz való eljuttatás után, meghatározott fordulónapon kerülhetett sor.

A most bevezetett és a régi, eltérő koordináta-rendszerben készült térképészeti anyagok egyidejűleg nem tarthatók rendszerben. Így a részlegesen felújított és a NATO-előírások szerint kialakított 1:50 000 és 1:250 000 méretarányú térképek bevezetésével párhuzamosan a meglévő 1:25 000, 1:50 00, 1:100 000 és 1:200 000 méretarányú topográfiai térképeket be kellett vonni a katonai szervezetektől. 

A 2004. július 1-én rendszerbe állított térképészeti anyagok az alábbiak:

·        1:50 000 méretarányú topográfiai térképek Magyarország területére  (319 szelvény);

·        1:250 000 méretarányú Hadműveleti Együttműködési Térképek (JOG) földi és légi változata;

·        1:250 000 méretarányú Harcászati Repülőtérképek (TFC);

·        1:250 000 méretarányú Alacsonyrepülési Térkép (LFC);

·        1:5 000 – 1:10 000 méretarányú színes ortofotó településtérképek;

·        Digitális Geodéziai Pontjegyzék.

Az 1:50 000 ma. térképsorozat helyesbítése és NATO szabvány szerinti átszerkesztése a meghatározott határidőig csak az adatbázis alapú korszerű digitális térképkészítési technológiával sikerülhetett. Az új 1:50 000 méretarányú térképek a Magyar Köztársaságban  részletességét, frissességét és egységességet tekintve  egyedülálló, tartalmában a STANAG 7072-vel bevezetett DIGEST-nek megfelelő DTA-50 adatbázisból készültek. Első lépésként a legújabb légifényképekből készített ortofototérképek alapján irodai kiértékeléssel és terepi helyszíneléssel, szükség szerinti mérésekkel az adatbázis helyesbítése történt meg.

A tartalmi felújítás mellett  a vetület és alapfelület-váltás miatt  az eddig rendszerben lévő térképeken is alkalmazott, ún. nemzetközi szelvényezési rendszer megtartása ellenére, munkaigényes átszerkesztési munkákat kellett elvégezni. A korábbi térképek 4 szomszédos szelvényének számítógépes összeillesztése után vált lehetővé az új térképlap előállítása, amely tartalmában, formájában megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Az 1:250 000 méretarányú NATO együttműködési térképek, közismert nevükön JOG-ok, hat szelvénye esik a magyar felelősségi területre a NATO-n belüli munkamegosztás szerint. Az UTM vetületben, WGS 84-es alapfelületen szerkesztett térképek három változatban készültek el: a légi, a földi és a békeidős légi változatban.

A JOG-ok előállításának alapja a megfelelő vektoros adatbázis, amely tartalmazza a térképeken többé-kevésbé azonos topográfiát, kiegészítve az egyes változatok tartalmának megfelelő tematikus rétegekkel.

A légi változat, a JOG/AIR egyszerűsített település-hálózattal, a repülést befolyásoló tényezők, akadályok kiemelésével készültek. A tengerszint feletti magasságokat – a repülésben alkalmazott mértékegységben – lábban tüntetik fel.

A földi változat a szárazföldi tevékenység támogatása érdekében részletesebb településábrázolással, közlekedési hálózattal rendelkezik. A tengerszint feletti magasságot méterben adja meg.

A békeidőben használatos légi változat, az átrepülési térkép (TFC) az alap légi változatot a korlátozott és tiltott légterekre, egyéb békeidőben érvényes, légtérhasználati szabályokra vonatkozó információkkal egészíti ki.

A színes, illetve fekete-fehér légi fényképekből készült fényképalapú térképcsalád alapvetően 1:10 000 méretarányban készült Magyarország kijelölt településeire, illetve az MH egyes gyakorlótereire. A torzításmentes ortofotó alap vektoros topográfiai és tematikus rétegekkel kiegészítve, csatolt leíró adatokkal gazdagítva nem csak papírra nyomtatva, de digitális formában is előállításra került. A térképek tartalma, jelkulcsa és megjelenési formája kielégíti a NATO szabványosítási megállapodásban rögzített, idevonatkozó követelményeket.

A geodéziai pontjegyzék korszerű, digitális formában CD-ROM-on készült el. A 2 db CD-ROM az országos alappont-hálózat 58 102 db pontjának sík koordinátáit UTM vetületben, földrajzi koordinátáit WGS 84-es felületen, MGRS koordinátáit, a pontok helyszínrajzait és 1:50 000 térképeken a pontok elhelyezkedését tartalmazza. A kezelőfelületet a pontok leválogatásán, adataik kilistázásán túl irányszögek és távolságok meghatározását is támogatja. A szoftveres adatvédelemmel is ellátott digitális pontjegyzék a vonatkozó STANAG-ek szerint készült.[1]

A fenti térképészeti anyagokkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy azok már a legújabb, digitális technológiával készültek, azok előállításánál már nem használták a tust illetve a rajztollakat, az alapanyagok, a tervek a számítógépek monitorjain váltak egységes térképművé. Az elkészült végtermékek pedig egy világszínvonalon álló új nyomdagépen kerültek sokszorosításra. A közel 2 milliárd forintos program keretében több mint 5 millió szelvény lett kinyomtatva a térképcsere végrehajtása során.

Annak érdekében, hogy a rendszerbe állított térképészeti anyagokat a felhasználók a követelményeknek megfelelően tudják alkalmazni, szükség volt a térképészeti anyagokat használók teljes körének átfogó felkészítésre. A felkészítés és az állomány ismeretszint felmérése már az UTM hálóval felülnyomott térképek bevezetése előtt, az új térképészeti anyagok rendszerbe állításáig megtörtént.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és az egyetem főiskolai karain a NATO kompatibilis térképészeti anyagok használata szerepel a tantervben. A szolgálati idejüket töltő hivatásos tiszt, tiszthelyettes és szerződéses állomány felkészítését szolgálati helyükön kellett végrehajtani.

A térképrendszer váltás jelentős feladata a térképek előállításán kívül a térképek cseréjének megszervezése volt. A Magyar Honvédség szervezeteinél rendszerben lévő, jelentős mennyiségű térképet be kellett vonni, valamint egyidejűleg az alakulatok rendelkezésére kellet bocsátani az új térképeket. A feladat sikeresen végrehajtásra került, így lehetővé vált, hogy az egész Magyar Honvédség áttérjen a UTM rendszerű térképek használatára.

Az első ütemben a 2003. december 31-ig elkészült termékek rendszerbe állítására 2004.július 1-el került sor. A térképcsere végrehajtásában részt vevő szervezetek, a MH Térképész Szolgálat, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság és a katonai szervezetek térképész beosztású tisztjei, tiszthelyettesei megfeszített munkájának köszönhetően minden alakulat megkapta a normáknak megfelelő mennyiségű térképet, valamint bevonásra került az eddig használt összes Gauss-Krüger vetületi rendszerű térképészeti anyag. A régi térképek bevonására azért volt szükség, mert két különböző vetületi rendszerű térkép nem tartható rendszerben a koordináták különbözősége miatt.

A teljes átalakítási program magába foglalja a térképészeti alapadatbázisok létrehozását, a honvédelmi érdekek figyelembe vételével a katonai célú térképészeti igények kielégítésére. Az alapadatbázisokra támaszkodva elkészülnek a katonai topográfiai térképek megújított változatai minden méretarányban.

A Térképész szolgálat 2004-ben megkezdte a a Magyar Topográfiai Program második ütemének, az MH térképészeti anyagainak NATO-szabványok szerinti teljes átalakítását, amely tartalmazza:

-         egy új konstrukciójú, tartalmilag és formailag korrekt, korszerű, a NATO szabványoknak megfelelő teljes térképsorozat előállítását;

-         a NATO együttműködésre előírt és az MH térképészeti és katonaföldrajzi támogatásához nélkülözhetetlen térképészeti anyagok 1:25 000, 1:50 00 1:100 000 és 1:200 000 1:250 000 méretarányú topográfiai térképek elkészítését;

-         a NATO-szabványok szerint előállított és a fenti térképészeti anyagok előállításához nélkülözhetetlen alapként szolgáló digitális térképészeti adatbázisok létrehozását.

-         a meghatározott ortofotó településtérképek előállítását.

A teljes program végrehajtásának eredményeként az MH rendelkezni fog mindazon, térképészeti anyagokkal, amelyek a NATO-együttműködéshez és a Magyar Honvédség feladatainak ellátásához szükségesek. Az előállított termékek megfelelő alapanyagul fognak szolgálni a NATO-ban alkalmazott tematikus (terepjárhatósági, közlekedési, geodéziai, környezetvédelmi) térképek elkészítéséhez, az MH informatikai alapú vezetési és irányítási rendszerei térképészeti támogatásához, a korszerű fegyverrendszerek (pl. Gripen) működtetéséhez szükséges speciális térképészeti alapanyagok előállításához valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény alapján a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó polgári célokat szolgáló állami topográfiai térképek létrehozásához.

A 2004 július 1-én végrehajtott térképrendszer váltás nagymértékben hozzájárult a Magyar Honvédség térképészeti anyagainak NATO kompatibilissé tételéhez. Amennyiben a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre fog állni, 2008 végéig megvalósulhat a Magyar Honvédség térképészeti anyagainak teljes körű kompatibilitása, eleget téve a NATO által előírt, a NATO Térképészeti Politikában meghatározott követelményeknek.[1] Buga László mérnök ezredes: A térképváltás minimális programjának megvalósulása

Tartalomjegyzék       Vissza a lap elejére