Írta: Nagy Péter
              Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
              Minisztérium

Marketing szerepe és kihatásai a katonai térinformatikai tevékenységekre

1. Bevezetés

A XX. század egyik legfontosabb „vívmánya” és meghatározó tényezője a kereskedelem kiterjedése és a marketing fogalmának meghatározása, megjelenése a mindennapi piaci életben. A tanulmányban vizsgált terület, első gondolatra talán nem szorosan kapcsolódik a piaci szerepvállaláshoz, de ha alaposan áttekintjük alapelveit és hatásait a rendszerekre, világosan láthatjuk, hogy nem csak a szorosan pénzhez kapcsolódó fogalomról beszélhetünk. Minden területen megtaláljuk az ember által előállított értéket, mely lehet szellemi és fizikai érvényű. Ezeknek az eredményeknek minden esetben értékük van és így a marketing megfogalmazásai ezekre az értékekre is érvényesek. Az általános érvényű megállapítások, a megfelelő értelmezést követve, az általunk vizsgált terület a térinformatikát és azon belül a katonai térinformatikai felhasználást is érintik. A térinformatika számtalan területen lett a mindennapi élet alapja, így a honvédség tevékenységét is alapjaiban határozza meg. Ebből következik, hogy a szakmai kérdések mellett a térinformatika értéktermelő jellegét figyelembe véve a marketing kérdéseit is vizsgálnunk kell, természetesen a speciális körülmények figyelembevételével. A honvédség alapelveitől kissé távol állónak tűnhet a marketing elmélete, de nélkülözhetetlen a kérdés megismerése és a tapasztalatainak és megállapításainak beépítése. a koncepciók kialakítása és a rendszerek üzemelése idején. A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a marketing kialakulásáról, alapfogalmainak meghatározásáról és annak kapcsolatáról a térinformatikával. Ezen belül foglalkozik a térinformatikában jól ismert fogalommal a metaadattal, a reklám szerepével és lehetőségeivel a térinformatikai piacon való megjelenés idején. A honvédséggel kapcsolatban a szolgáltatásmarketing kérdéskörének kifejtése nyújthat ismereteket, hiszen inkább beszélhetünk egy típusú szolgáltatásról, mint a valós piaci mechanizmusok alkalmazásáról. Ezt természetes folyamatnak kell tekinteni, hiszen egy államilag finanszírozott szervezett által megfogalmazott igények teljesítése a követelmény, egy szintén államilag finanszírozott végrehajtó szervezet számára. A további kutatások e speciális alapok és igények vonatkozásában határozzák meg a marketing ismeretét, alkalmazását a katonai térinformatika területén.

2. Marketing a kereskedelmi élet mozgatórugója

A marketing százéves múltja elenyésző az ember kereskedelmi alapokon zajló életében. A kereskedelem történelme nagyon nagy időt ölel fel. A század elején a szakterülettel foglalkozó szakemberek világosan látták, hogy a kínálat keresletet meghaladó növekedése, a termelés és a fogyasztás közötti egyensúly fokozatos felbomlása a téma minél hatékonyabb vizsgálatát vonja maga után. A század elején megfogalmazódnak az első gondolatok és útjára indul a marketing tudománya, hogy a piaci élet alapelvévé váljék és tézisei a jelen termelői és piaci folyamatainak mozgatórugója, legyen. Nézzük meg kialakulását, fejlődésének lépcsőfokait és hatását a piaci elemekre és magára a minket leginkább érintő térinformatikára, azon belül a katonai lehetőségekre.

2.1  Marketing fogalma, elmélete

"A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, melynek során az egyének és csoportok termékeket alkotnak és cserélnek egymás között, s ezáltal szükségleteiket és igényeiket elégítik ki"

                                                                                  (Philip Kotler, 1991)

 

              "Szűkebb értelemben a marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékestést és befolyásolja a vásárlókat...."

              "Tágabb értelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő - a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó - filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketingszempontok domináljanak."

                                                                                  (Bauer-Berács, 1992)

 A modern gondolkodású és a kor követelményeinek megfelelni igyekvő vállalatok, térinformatikai cégek filozófiájuk középpontjában a vásárlót, az ügyfelet kell, hogy tartsák. Csak ez a vevőközpontú hozzáállás lehet az egyetlen kulcsa a talpon maradásnak az egyre erősödő piaci versenyben. A célok hatékony és eredményes megvalósításához a vevőközpontú marketingszemlélet és az ezt megvalósító tevékenység válik szükségessé. A változó világ a térinformatikára is rányomja bélyegét, folyamatosan jönnek létre újabb és újabb vállalkozások, de mellette szinte ugyanannyi meg is szűnik. Ez a változás velejárója a piacgazdaságnak, mégis kimutatható, hogy a bukások jelentős részének oka, hogy a vállalkozások nem fordítanak megfelelő figyelmet a piaci munkára. Pedig a piacgazdaság egyik motorja a túlkínálat, ami a verseny biztos előidézője lehet. Ez a verseny magától kitermeli a piacon megállni képes és az ott elbukó szervezeteket.

A szakirodalomban fellelhető megfogalmazások két fő vonalat különböztetnek meg. Az egyik a szűkebb klasszikus értelmezésben vett marketinget – a társadalmi viszonyoktól elkülönítve, csak az üzleti tevékenység körére vonatkoztatja – míg a másik elmélet szerint, a modern elvárásoknak megfelelve, lényegesen kitágítja a határokat. Itt is az üzleti tevékenység áll a középpontban, de már nem csak a pénz dominál, hanem az elvontabb értékek is megjelennek. Így kerül a non profit szféra is a vizsgálódási körbe, amitől a marketing a társadalmi folyamatokat is tükröző erővé válik.

2.2  Marketing története dióhéjban

A marketinggel kapcsolatos felfogás változásait, a marketingszemlélet tudatossá válását nem hirtelen jött felismerés, hanem a kínálat, keresletet meghaladó növekedése, az egyensúly fokozatos felbomlása eredményezte. A fejlődési szakaszok - a teljesség igénye nélkül - a következők: 

-         Gyártási koncepció - A század elejére jellemző gépesítés, és a munkamegosztás fejlődése, a termelés ugrásszerű növekedését eredményezte. Fő hangsúly a magas szintű termelékenység, széleskörű elosztás, könnyű hozzáférés. A versenytársak száma elenyésző, vásárlói magatartás kutatása elhanyagolt.

-         Termékkoncepció - A termék áll a középpontban. Az olcsóság helyett a jobb, tökéletesebb termék, a minőség válik fontossá. A vásárlók igénye lényegtelen.

-         Eladási koncepció - Árukészletek halmozódnak fel, a termelés másodlagos, az értékesítés kerül előtérbe. Agresszív az eladásösztönzés, megjelennek a reklámok.

-         Marketing koncepció - A század második felében kiderült, hogy sem a tömegelosztás, sem az agresszív eladási módszerek nem hoznak eredményt. A vásárlói igények felmérése és figyelembevétele nélkülözhetetlenné válik.  A marketing célja a fogyasztó, annak igényei, szükségletei. Cél a versenytársaknál hatékonyabb kiszolgálás, a megrendelő igényeinek megfelelően.

-         Társadalmi központú marketing - Az utóbbi évek meghatározója. A marketing szerepköre tovább szélesedett, egyre inkább figyelembe veszi a társadalom általános igényeit. A vállalati profit a fogyasztói igények és a hosszú távú érdekek közötti összhang megteremtése válik meghatározó céllá. 

Nézzük meg pár gondolatban a marketingkoncepció két felfogásának lényegi pontjait. 

- A termeléscentrikus szemlélet

- Belső igények érvényesítése

- Hangsúly a termelékenységen

- Megtermelt értékek eladása a marketing rovására

- Az önköltség fontosabb kategória, mint a piaci ár

- A rugalmasság a piachoz való alkalmazkodás másodlagos

- A vezetők a termelés igényei szerint döntenek 

- A korszerű marketingszemlélet

- Piacközpontúság - fogyasztóra figyelés, célpiacok meghatározása, egyedi marketingprogram

- Vevőorientáltság - döntéseket az ügyfelek kívánságainak vetik alá, fogyasztói igények feltárása, piackutatás, marketingkutatás

- Koordinált marketing - marketingtevékenységek egyirányú mozgatása, szervezeti egységek és szervezetek feladatainak koordinálása a cél érdekében

- Nyereségesség - legfőbb cél a profit, a fennmaradás biztosítása, nem direkt, hanem a felhasználó kiszolgálásával összhangban

- Közérdek - a társadalmi érdekek figyelembe vétele 

A marketingkoncepció középpontjában tehát a fogyasztói szükséglet áll. S mellette olyan alapfogalmakra épül, mint az igény, kereslet, termék.

3.  A marketing és a vállalati stratégia 

" Vállalatok nem vásárolnak, hanem kapcsolatokat teremtenek"

(C.S.Goodman) 

Folyton változó környezetben működnek a szervezetek. A sikeres működés kulcsa, hogy képesek-e alkalmazkodni az állandóan változó piaci környezethez. Az alkalmazkodás azonban nem pusztán a dolgok követését jelenti, hanem bizonyos értelemben a megelőzését is. Ennek alapja a piacorientált stratégiai tervezés. A marketing stratégiák terén meglehetősen nagy a változatosság. Nézzük meg címszavakban, mire gondolhatunk. 

-         Koncentrációs stratégia - tevékenységet meghatározott szűk területre koncentrálni, kihasználni az előnyeinket

-         Stabilizációs stratégia - lassú, egyenletes fejlődés biztosítása, a piaci pozíciók megőrzése

-         Visszavonulási stratégia - piac kedvezőtlen reagálása, csökkenése, a versenytársak előretörése, hibás termékpolitika indikálja ezt a stratégiát

-         Növekedési stratégia - új piacok, új vevők, új felhasználás esetén a piaci szereplés fokozása cél

3.1  Piaci típusok 

A fogyasztói igények elvéből kiindulva következik, hogy azokat nem tömbszerűen kell kezelnünk, mert a fogyasztói igények különbözőek. Sok piaci résztvevő esik abba a csapdába, hogy a piacot csak saját terméke eladási helyének tekinti. Ennél tágabb értelemben kell a kérdést vizsgálni. A lehetséges partnerek mellett a piac magába foglalja az eladók összességét is, köztük a versenytársakat is. Ezen kívül a közöttük fennálló különböző kapcsolatokat, szabályozókat is. A modern piacgazdaságok a munkamegosztás elvéből fakadóan bővelkednek a különböző piacokban és ez nagyban befolyásolja az egymás között kialakult kapcsolatokat, helyzeteket. Mindent összevetve általánosan az alábbi piaci típusokat különböztethetjük meg: 

A piaci szereplés záloga a fogyasztók szükségleteinek ismerete és a viselkedési formák elsajátítása. Tudnunk kell, hogy mi határozza meg a vevő döntéseit és azokat, hogyan befolyásolhatjuk. Az is lényeges, hogy tudjuk ki milyen szerepet játszik a döntések meghozatalában. A vásárlási folyamat szakemberek által megállapított, öt lépése: 

E folyamat mellett az eredményes marketingstratégia kialakításához ismerni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a felhasználókat. Ezeket két csoportba lehet szétosztani, úgy mint az egyénre jellemző belső tényezők és a környezetből származó külső tényezők.

3.2  Piacszegmentáció 

Amikor egy termelő a produktumát a piacon próbálja elhelyezni, alapvetően három eljárásban gondolkodhat. Ezek a tézisek a térinformatika területén is figyelembeveendők, és sarkalatos kérdéseket vethetnek fel. Ezért kiemelten fontos vizsgálati területnek tekinthetjük. Nézzük az elsőt: 

-         Differenciálatlan marketing program - tulajdonképpen egy termék, illetve csoport megjelentetése a legtöbb eladás megvalósítása érdekében. A térinformatika területén is találunk olyan céget, amely egy programot, illetve terméket kíván Magyarországon forgalmazni és azzal lefedni a piacot.

-         Differenciált marketing - homogén, azonos tulajdonságokkal rendelkező célcsoportok felderítése és a piaci eladások ezekhez való igazítása a saját lehetőségek és képességek figyelembevételével. Itt lehetne a katonai térképészetet is felsorakoztatni, mivel számos célcsoport igényeinek kielégítésére alkalmas.

-         Koncentrált marketing - egyetlen szegmentum kiválasztása a koordinált marketing tevékenység területén. Ilyen lehet egy speciális térképpel megjelenő szervezet, aki e területen koncentrálva igyekszik vevőkörét biztosítani.

A szegmentáció célja, hogy a piacon olyan részterületeket hozzunk létre, amelyekben a résztvevők magatartása csak kis mértékben tér el, míg más szegmentumokhoz képest az eltérések jelentősek. A kialakításnál az alábbi lényeges paramétereknek meg kell felelni: azonosíthatóság és mérhetőség, elérhetőség, időbeli állandóság.

A célcsoport képzésénél összhangba kell hozni a vállalat stratégiáját, erőforrásait, a gazdaságosan kiaknázható piaci szegmentumokkal, ahol helyzeténél fogva versenyelőnyökre tud szert tenni. Ezeket a vevőkörben is tudatosítani kell.

3.3  Piackutatás és lehetőségei a térinformatikában 

Az eredményes munka létfeltétele, hogy a szervezet rendelkezzen a vevőkörről pontos információkkal. Azon kívül, hogy ezeket beszerezzük, mellette elemezni, értékelni, feldolgozni kell azokat és belőlük prognózisokat, előrejelzéseket kell készíteni. Ezek lehetővé teszik a megfelelő termékpolitika, árpolitika kialakítását és a kommunikációs eszközök felhasználását. A piackutatás a térinformatika területén is egy nagyon fontos feladattá kezd válni. Az egyre inkább megjelenő cégek a magyarországi struktúrába való minél jobb beilleszkedés érdekében e területen komoly munkát kell, hogy végrehajtsanak. A hadsereg igényeinek felmérése egyben a szolgáltatás tárgyának felmérése is. A hadsereg egy különleges, egyedi megrendelő és felvevő „piac”, de a piac általános megfogalmazásai, természetesen ide is kivetíthetők. Az igények megfogalmazása és felmérése feltétlenül ide tartozó fogalmak. A cél olyan területeken való megjelenés és információszolgáltatás, ahol a piac még nincs telítve, vagy olyan szolgáltatással történő megjelenés, ami eddig még nem, vagy az általunk biztosítottnál lényegesen kedvezőtlenebb paraméterekkel rendelkezett az adott piacon. A piackutatás eszközeivel ezekre a kérdésekre választ kaphatunk. Az információk beszerzése és feldolgozása többféle módszerrel lehetséges, attól függően, hogy milyen erőforrások és mekkora költség áll rendelkezésünkre. 

Az adatgyűjtési módszerek a követezőek: 

- Szekunder (dokumentumgyűjtés, már elkészült vizsgálati anyagok, kimutatások, jelentések feldolgozása és vizsgálata. Az eredményeket a kérdéses témakör szerint vizsgálva nyerjük ki a szükséges adatokat)

- Primer kutatás

            - Kísérlet

            - Megfigyelés

            - Interjú, kérdőív

                        - Csoportos interjú

                                    - kérdőív nélküli beszélgetés

                                    - írásos (csoport tölti ki a kérdőívet)

                        - Egyéni kikérdezés

                                    - postai

                                    - telefonos

                                    - személyes interjú

                                                - mélyinterjú

                                                - standard interjú

A primer kutatás legfontosabb része a megkérdezettek kiválasztása. Ez az alapja annak, hogy a kapott válaszokból általánosítani lehessen. A különböző szempontok alapján történő feldolgozás, azt szolgálja, hogy minél jobban megismerjük a felhasználók véleményét és igényeit. Az eredményeket ezután statisztikai vizsgálatoknak vethetjük alá és számtalan formájú és megjelenésű  bemutatót és kimutatást készíthetünk belőlük. Az ilyen jellegű felméréseket a hadseregen belül is el lehet végezni, vizsgálni lehet és kell a térinformatikai eredmények utáni igényt, a felhasználok felkészültségét, a felkínált adatbázisok körét, a felmerülő fejlesztések, új szolgáltatások lehetőségeit, stb. Ezekből a vizsgálatokból széleskörű és beható következtetéseket vonhatunk le és alkalmazhatjuk a piacon való megjelenésünk érdekébe. A jól kivitelezett és feldolgozott kutatások nagyban segíthetnek a piaci helyzetünk megerősítésében és további eredmények elérésében.

3.4  Térinformatika, mint eladható termék 

A térinformatikai adatok, melyek egy térinformatikai projekt során feldolgozásra kerülnek esetleg többéves, több feldolgozó által létrehozott információk. A léthozónak tisztában kell lenni a környezete elvárásaival, a hasonló projektek tulajdonságaival és azok meghatározott értékeivel. A térinformatika által létrehozott tudás és információ nem örökéletű, raktározásával nem biztos, hogy elérjük a remélt eredményeket. A létrehozott anyagok elévülnek, újabbak jönnek létre. Elképzelhető, hogy egy témakörben többféle feldolgozás és azonos adatbázis jön létre és kerül raktározásra. Mi szükség van erre? Gondolhatják, hogy a saját adatok biztonságosabbak és ingyen felhasználhatók a továbbiakban. Ebben van igazság. Különböző felhasználások során más és más információréteg kerül előtérbe és a feldolgozás is más és más szempontok alapján, történik. Célszerű tudnunk egymás munkáiról és a megfelelő piaci feltételek alkalmazásával hozzájutni a minket érdeklő információkhoz. Azt gondolom olcsóbb egy feldolgozott rendszert megvenni és a céloknak megfelelően továbbhasznosítani, mint egy teljesen független, saját rendszert, minden gondjával, bajával létrehozni. Ez az elképzelés hazánkban még nem teljes értékű, de a piac alakulása ebbe az irányban mozdul. A megfelelő ellentételezések kialakítása, a térinformatika szélesebb körben való alkalmazása meghozhatja a várt eredményeket a térinformatikai cégeknek. Az eredmények eléréséhez azonban a cégeknek kiválóan kell alkalmazni a marketing adta lehetőségeket és követelményeket.

3.5  A katonai vonatkozások 

A marketing, mint alapgondolat is távol áll a katonai szemlélettől. Vagy is inkább a múlt és jelen szellemétől. A katonai térképészet különleges helyzetben van, hiszen amellett, hogy a honvédségi elvárások és igények teljesítője, a LXXVI\1996 földmérési és térképezési törvény alapján, különleges állami jogok birtokosa is. A Honvédelmi Minisztérium és a felruházott jogok alapján a MH térképész szolgálatfőnök az állami topográfiai térképezés felelőse, így egyben a katonai és a polgári topográfiai térképezés irányítója, állami átvevője kell, hogy legyen. A feladat katonai tekintetében még eltekinthetnénk a marketing alkalmazásától, de a polgári oldal igényeiben már figyelembe kell venni. A katonai vonatkozásban is egyre inkább előtérbe kerül a marketing alkalmazása, főleg annak egy speciális ága, a később bemutatásra kerülő szolgáltatásmarketing. Honvédségen belül ennek a területnek van nagy és egyre jelentősebb szerepe és befolyása a katonai térinformatika mindennapjaira és a jövőbeli szervezésére. A honvédség speciális helyzetben van, hiszen a központi finanszírozás jelenik meg a megrendelő és a felhasználó oldalán is. Mondhatnánk azt is, hogy az állam „az egyik zsebéből a másikba fizet”, de ez azért nem teljesen van így. Elfogadott tényként tekinthető, hogy honvédségi megrendelésre és felhasználásra készülnek ezek a térinformatikai adatbázisok, az elsődleges felhasználó a hadsereg, de tény az is hogy a létrehozott adatbázisok olyan értékeket képviselnek, melyek a katonai tartalom nélkül a polgári szféra térinformatikai feladatainak alapjául szolgálhatnak, erre jó példa a DTA 50 néven ismert 1: 50 000 méretarányú adatbázis, mely a honvédségi topográfiai térképeken kívül számtalan polgári alkalmazás és fejlesztés alapját szolgálja. A szolgálatásmarketing általános elvei nagyon jól érvényesülnek a honvédségen belül is, bár még nem ismerték fel ennek jelentőségét. A NATO tagságunkból adódó nemzetközi szerepvállalásunk és az ebből adódó versenyhelyzetek és feladatfelvállalások meghozzák az igényt a szolgáltatások fejlesztésére. Ezeknek az elvárásoknak viszont csak az elméletek gyakorlati alkalmazásával lehet megfelelni. A szolgáltatásmarketing a polgári szférában is a közelmúltban értékelődött fel és indult meg a szélesebb körben történő kutatása és eredményeinek bedolgozása a „nagytestvér”, a marketing szélesedő rendszerébe. A katonai térinformatika is ezen az úton kell, hogy elinduljon, mivel a szolgáltatás a fő cél, a fő elvárás, de ez a marketing elméletének további ismeretét is szükségessé teszi. A következőkben a marketingmix fogalma kerül tisztázásra, mint az egyik legjelentősebb piacbefolyásoló tényező.

4.        A marketingmix elemeinek térinformatika vonatkozásai 

A marketing piacbefolyásoló, piacszervező eszközeit, illetve ezeknek az eszközöknek az összehangolt kombinációit nevezhetjük így. A termék értékesítése során az alábbi fő kérdésekre keressük a választ: 

                                    Mit, mennyiért, hol és hogyan? 

A négy eszköz a következőket foglalja magába, zárójelben a térinformatikára kivetített gondolatok szerepelnek: 

- Termék:

- termékminőség (a termék a szakmában elfogadott és a felhasználó által igényelt feltételeknek megfelel, idővel minden térinformatikai terméknek, illetve információnak a nemzetközi ISO szabványban megfogalmazottaknak kell megfelelni.);

- termékjellemzők (a termék paramétereit ismerni kell);

- választék (a vevőnek tudnia kell, miből választhat, ez akár a konkurencia is lehet);

- forma (tudni kell a lehetséges végtermékek formai, szállíthatósági és továbbhasznosíthatósági paramétereit);

- márka (nagy cégek esetleg biztosítékot jelenthetnek a vevőnek pontosság, megbízhatóság és egyebek tekintetében);

- csomagolás (térinformatikában kevesebb a jelentősége, bár postai kézbesítésnél számíthat a szolgáltató lelkiismeretessége és precizitása);

- kapcsolódó szolgáltatások (kiegészítő feladatok, update-ek szolgáltatása, vevőszolgálati ténykedések, demók, stb.);

 

- Ár:               

- árszínvonal (figyelembe kell venni az önköltség, a haszonkulcs és a konkurencia ráhatását az árképzésnél);

- hitelek, engedmények, részletfizetés (hasonlóan más piaci szereplőkhöz a térinformatika sem élhet másként. Itt is alkalmazni kell ezeket a piaci szabályzókat és lehetőségeket. A vevők megtartása és új vevők meghódítása ilyen és hasonló engedmények megjelenését és alkalmazását követeli a cégektől, az életbennmaradás reményében);

- fizetési feltételek (szintén az általában megszokott formákkal kell élni tudni.  Az Internet megjelenésével a pénzügyi átutalás egy újabb formája jelent meg és a jövőben várhatóan jelentős szerepet fog játszani ezen a területen is.);

 

- Hely:            

- elosztási csatorna (térinformatikában még nem igazán jöttek létre viszonteladók, bár pont a katonai térképészet termékeinél találkozhatunk - a törvények sutasága miatt -, azzal a helyzettel, hogy viszonteladók forgalmazzák termékeinket. Általában a megrendelő közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az előállítóval és közvetlenül is kapja meg az elkészült terméket. A későbbiek során elképzelhető e terület felfutásával egy időben, hogy létrejön olyan szervezet, aki csak közvetít a felek között.);

- készletek (a hagyományos analóg megjelenésű termékekből most is állnak rendelkezésre készletek, de a digitális eredmények és információk raktározását ellátják maguk a berendezések, bár előírás a biztonsági másolatok készítése és ez egy bizonyos készletezést is jelent. Készletezésnek tekinthetjük az elkészült, vagy már elavult információk tárolását, archiválását is.);

- szállítás (térinformatikában ez nem jelenthet gondot, remélhetőleg a jövőben ezt a szerepet is átveheti az Internet, illetve a számítógép.);

- értékesítési körzetek és helyek (léteznek boltok, ahol szoftvereket árulnak, léteznek üzletek, ahol térképeket, CD ROM-okat és egyéb térinformatikai termékeket árulnak. A legfontosabb a közvetlen eladás, a vevő és eladó közvetlen kontaktusa. A jövő nagy reménysége ezen a téren is az Internet, korlátlan értékesítési lehetőségeket biztosítva. Az értékesítési helyszínek leginkább Budapesten találhatók, de minden lényeges vidéki településen is fellelhetők. Ez az a szakma, ahol magyarországi távolságok nem jelentősek.);

- Kereskedelmi partnerek (nagyon sok kapcsolat létezik és a jövőben ennek tovább kell szélesednie. A cégeknek tudniuk kell egymásról, tevékenységükről, adataikról, lehetőségeikről. A jövőben nem kívánatos ugyanarról a területről több szervezet által feldolgozott hasonló termékek előállítása. Meg kell teremteni a lehetőséget egymás alapadatainak felhasználására és fejlesztésére.)

 

Értékesítés ösztönzés

- reklám (sajnos térinformatikai reklámot nem láttam még elektronikus hordozón. Nyomtatott médiában, azon belül a szakmai újságokban, már sok reklám található. Az Internet erre is kiváló eszköz. A Böngészők eljuthatnak olyan oldalakra, ahol ilyen jellegű információkat találnak. Nagyon jó szerepet játszhatnak a portálok, ahol térképeket hirdetve a kutató eljuthat a cégekhez. Ez a jövő várható útja.);

- eladásösztönzés (leginkább a térképek és légifelvételek területén lehet igazán ösztönözni a magánvásárlókat. Az Internetes oldalakon az egyéb potenciális vásárlók érdeklődését a megfelelő demok és letölthető reklámanyagok területén tudom elképzelni. A minél látványosabb és érdeklődést felkeltő Weboldalak is ösztönző hatással jelentkezhetnek. A többszöri látogatás, az előbb vagy utóbbi vásárlást is, magában hordozza.);

- személyes eladás (tavasszal és ősszel rendeznek Budapesten szakkiállítást, ez jó lehetőséget ad a személyes eladásra. A különböző szakmai rendezvények, mint pl. a szolnoki térinformatikai konferencia is kiváló hely egy ilyen jellegű feladatra, de más hasonló jellegű rendezvény, összejövetel is szolgálhatja ezt a célt. A szakmán belül jelentős eredményei vannak ennek a formának.);

- public relation PR (elsődlegesen nem eladási célokat szolgál. Feladata a jó hírnév kialakítása, ápolása. A társadalmi és gazdasági környezet különböző csoportjainak elnyerése. Feladata személyek bizalmának megszerzése megtartása, akiktől a vállalat közvetve, illetve közvetlenül függ. A térinformatikában is egyre nagyobb szerephez fog jutni ez a terület. Jelenleg azonban inkább a külső PR a nyomon követhetőbb. A belső PR tevékenység körében a következő eszközökkel találkozhatunk:

- hírek (cégről és a dolgozókról megjelent hírek)

- beszédek,

- különböző események (hírkonferencia, verseny, kiállítás),

- közszolgálati tevékenységek,

- írásos anyagok (jelentések, prospektusok, tájékoztatók),

- audiovizuális anyagok (filmek, video-audio kazetták, CD-ROM),

- arculati eszközök (logo, névjegykártya, formanyomtatvány)

Szakemberek sűrűn találkoznak egymással és a személyes kisugárzás a Belső PR által létrehozott értékek, melyeket a kolléga képvisel nagyon sokat jelenthet egy cég megítélésében és a megrendelések megkötésében.)

5. Reklám szerepe a térinformatikai marketingben (Internet jelenléte)

A célközönség a fent említett csatornákon elérhető csoportok, azaz olyan fogyasztók, akik már tudnak valamit az Internetről és lehetőségeiről. A teljesen új felhasználókat, akik még csak most ismerkednek az Internettel, nehéz olyan üzenettel elérni, ami rögtön a saját igényeit meg tudná fogalmazni. Ezért az alábbi kitételeknek való megfelelés nagyban hozzájárulhat a marketing célok eléréséhez: 

- Jelenlét megteremtése

Ha megjelenünk a hálón és ott tudunk élni a megfelelő eszközökkel, biztos a siker. Cégünk megismerése és az eladni kíván termékünk bevezetésében.  Hamarosan versenytársaink is ott lesznek és a verseny beindul. 

- Kapcsolatteremtés (networking)

A sikeres üzlet titka a kapcsolatteremtés. Azaz nemcsak a szakismeret, hanem az ismeretségi kör is számít. A WWW-n való megjelenést úgy is fel lehet fogni, mintha a névjegyünk lenne és ez által elérhetőségünk 24 órán át rendelkezésre állna bárki számára, csak annyit kell tennie, hogy meglátogatja weblapunkat. 

- Az üzleti információk elérhetővé tétele

A WWW segítségével közzétehetünk olyan információkat, amelyek elõsegíthetik a vállalkozás sikerét. Lehet ez a cég profilja, a nyitvatartási idő, a földrajzi elhelyezkedés, vagy bármilyen kapcsolatteremtési lehetőség közlése.

- Az ügyfelek kiszolgálása

Az információkhoz való hozzáférés biztosítása az egyik legfontosabb tényező az ügyfelek kiszolgálásánál. 

- A cég iránti érdeklődés fokozása

Egy újonnan létrejövő cég ritkán jelent különleges hírt, de ha a WWW-n jelenik meg valamilyen újdonsággal, vagy egyedi megoldással, rögtön átlag feletti ismertségre tehet szert. A cég szolgáltatásainak elérése ugyanekkor nincs helyhez kötve, így bárki, aki meglátogatja a honlapot, potenciális ügyfél lehet. 

- A közzététel rugalmassága

A WWW a kívánt időpontban azonnal megjeleníti az információt, melyet később, kibocsátóként, kedvünk szerint bővíthetünk illetve frissíthetünk. 

- Eladás

Sokan úgy gondolják, hogy a WWW elsősorban arra való, hogy eladjunk a segítségével. Természetesen ez megvalósítható, de csak az eddig felsoroltak után következik. 

- Képek, hangok és filmek elérhetővé tétele

Aligha kell magyarázni a kép, a hang és a film jelentőségét 

- A sokak által kívánt demográfiai összetételű közönség elérése

A WWW segítségével elérhető fogyasztók nagy része egyértelműen a képzettebb kategóriából kerül ki.) 

- A gyakran felmerülő kérdések megválaszolása

A céggel kapcsolatos gyakori kérdések megválaszolására általában telefonos ügyfélszolgálatot szoktak alkalmazni, ám ez gyakran csak munkaidőben érhető el. A WWW segítségével, írott formában, vagy akár képekkel és hanggal bővítve válaszolhatunk ezekre a kérdésekre.

- Kapcsolattartás

A WWW segítségével ez az információ gyorsan és személyre szólóan eljuttatható. 

- Nyitás a nemzetközi piacok felé

A weblap segítségével könnyen átléphetőek a nemzetközi piacokon gyakran felmerülő levelezési, telefonálási és egyéb akadályok. Ezen a területen emelkedik ki leginkább az Internet olcsósága. 

- Éjjel-nappal szolgáltatás

A nemzetközi üzleti életben közismert probléma az időzónák miatti eltolódás és az ebből adódó félreértések, tévedések. Egy weblap a nap 24 óráján keresztül képes kiszolgálni az érdeklődőket, akár személyre szabott információval is, akár a hivatali órák kezdete előtt is. 

- A változó információ gyors elérése

Az elektronikus publikálás, papír és tinta nélkül rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez, akár percről-percre. A nyomtatott sajtó ezzel soha nem lesz képes felvenni a versenyt. 

- Visszajelzések fogadása a vevőktől

A termék vagy szolgáltatás sikerénél kiemelkedő jelentősége van a vevők részéről érkező visszajelzéseknek, hiszen ezek értékelésével lehet hatékonyan kielégíteni a szükségleteket. 

- Új termékek és szolgáltatások tesztelése

Egy újdonság piaci bevezetésének magas reklámozási költségei közismertek, melyet a szintén drága piaci tesztelés előz meg. Ehhez nyújthat nagy segítséget egy weblap, mely olcsón tesz elérhetővé potenciális válaszadókat és gyűjtheti össze az általuk megfogalmazott igényeket. Ez az eljárás bármely piaci tesztnél olcsóbb lehet és egyértelműen előmozdítja a pozícionálást.

- A média elérése

Minden vállalkozásnak szüksége van a média nyújtotta nyilvánosságra, ám ehhez közvetítőkre is. Egy weblap segítségével on-line hozzáférhetővé tehető az információ és ez sokkal gyorsabb feldolgozást jelent. 

- Az oktatási szféra és a fiatal korosztályok elérése

A fiatal korosztályok elérése sok vállalat célkitűzései közt szerepel. Ennek oka lehet profiljuk, vagy az a titkolt szándék, hogy korán rászoktassák a fiatalokat termékeikre, szolgáltatásaikra. 

- Speciális piacok elérése

Az Interneten már most szinte bármilyen különleges érdeklődési terület megtalálható, ami azt jelenti, hogy a speciális termékeket és szolgáltatásokat is érdemes megjelentetni rajta. 

- Lokális piacok kiszolgálása

A WWW globalitása egyértelmű előnyöket hordoz magában, nem szabad azonban elfeledkezni a helyi lehetőségekről sem.

Nem szabad elfeledkezni az új un. on-line bűnözésről, mely az adatokkal történő visszaéléseket és a manipuláció veszélyét jelenti. 

- A World Wide Web, mint reklámfelület

A világszerte rohamosan növekvő terjedés, amint azt már a bevezetőben is tárgyaltam, nagymértékben köszönhető annak, hogy az üzleti élet felfedezte az Internetet. Ennek a tendenciának az eredménye a hirdetések megjelenése is. Azok, akik főként a kutatási és tudományos szférában használják az Internetet, gyakran ellenzik az üzletiesedést, de ma ez a folyamat már visszafordíthatatlan. 

- A reklámfelület, mint termék

A weblapok piacának bemutatásakor használt 4P elemzés keretét megőrizve a WWW-ről, mint reklámfelületről a következőket mondhatjuk el, elsőként az előnyöket és hátrányokat tekintve:

 

Előnyök

Hátrányok

azonnali megjelenés és változtathatóság, olcsóság

gyors elavulás

kép, hang és videofilm egy helyen használható

a videofilm egyelőre gyenge minőségű és sok idõt igényel a letöltése

egyszerű aktiválás, a leendő fogyasztónak csak egy gombnyomásba kerül az információ megszerzése

ugyanekkor könnyen át is fut a fogyasztó a hirdetésen vagy nem várja meg egy nagyobb kép letöltődését, mint ahogy az újságban továbblapoz

a megjelenések száma jól rögzíthető és nyomon követhető

nem lehet tudni, hogy pontosan ki ül a képernyő előtt

magasan kvalifikált csoportok érhetőek el

kevésbé kvalifikált tömegek nem érhetőek el

újdonságérték, felfokozott érdeklődés, a felhasználók száma folyamatosan növekszik

érzékelhető az Internet üzletiesedése elleni ellenszenv (például a Direct E-mail-ek elutasítása)

 

A World Wide Web-en a reklámok általában egy kapcsolódási pontot (linket) jelentenek, amelyet az Interneten szörföző felhasználó aktivál azzal, hogy egerével rákattint. A képi megjelenést tekintve a következő típusokat különböztethetjük meg: 

Szöveg (karakteres, leírás jellegű)

Ponthirdetés, kis kép esetleg mozgókép:

Reklámcsík 

A hirdetések eredetét vizsgálva a következőket különböztetjük meg: 

Saját hirdetés, saját weblapon: talán a legkézenfekvőbb eset, amikor a cég valamelyik termékét vagy aktuális akcióját hirdeti.

Fizetett hirdetés megjelentetése: általában a gyakran látogatott weblapokon látható, például a tartalomszolgáltatóknál illetve a keresőoldalakon.

Linkexchange (Linkcsere): az Internet specialitásán alapuló szolgáltatás, talán az egyik legjobban elterjedt hirdetési forma A linkexchange rendszerbe belépők a részvételi feltételek elfogadása után egy kapcsolódási pontot helyeznek el weblapjukon, mely a lap letöltése során a szolgáltató serveréről is letölt egy előre meghatározott nagyságú reklámcsíkot, ami egy logo társaságában, az oldal részeként jelenik meg. 

- A látogatottság mérése

A reklámok hatékonyságát a látogatottság részletes rögzítésével és elemzésével is mérhetjük. A hirdetésre rákattintó felhasználóról a következő információkat képes összegyűjteni a regisztrációt végző server:

- honnan (földrajzilag) és mely számítógépről érkezett a látogató,

- melyik oldalon mikor és mennyi időt töltött,

- mennyi ideig volt látható a hirdetés,

- milyen operációs rendszert illetve böngészőprogramot használt a látogató,

- melyik másik weblapról érkezett a látogató.

A fentiek hasznos információk, azonban keveset mondanak el arról, hogy valójában ki a látogató és mik az igényei. Ennek a problémának a megoldását próbálja sok weboldal azzal a technikával megoldani, hogy rövid kérdőívek kitöltéséhez köti a további információkhoz való hozzáférést. Másik megoldás a személyre szóló szolgáltatás, az egyéni preferenciák kezelése és ennek során a fogyasztó részletesebb megismerése. 

- A látogatottságnövelés módszerei

A hirdetések, megfelelő nézettségét, vagy látogatottságát a weblap címének megfelelő publikálásával lehet elérni. Ennek egyik része az Interneten kívül valósul meg úgy, hogy az Internet-címnek, a telefonszámhoz hasonlóan, lehetőleg minden céges megjelenést biztosító eszközön láthatóvá kell válnia, legyen az névjegy, fejléces papír, nyomtatott hirdetés, vagy céginformációs bejegyzés. Ez sajnos lassú és gyakran költséges folyamat.

A webes reklámmal elérhető fogyasztók száma nem lépte még át azt a küszöböt, ami után érdemes lenne erre a kommunikációs csatornára koncentrálni. Egy hirdetési kampánynak ugyanakkor eredményes része lehet a WWW-n is megjelenő reklám, tehát az Internet kombinált használata javasolt, sőt egyfajta presztízst is adhat a terméknek vagy szolgáltatásnak.

6.        A térinformatika metaadatai és az Internet portáljai

Nem is gondolnánk mennyire hasonlatos fogalmak, rejtőznek e cím mögött. Pedig így van. Bátran kijelenthetem, hogy mind a két fogalom a maga helyén, azonos alapokon nyugszik. Nem lepődnék meg, ha a közös kapcsolat lépései is már megteremtődtek volna a fejlődés jelen szakaszában. Egy két gondolat erejéig világítsuk meg mindkettőjük valós alapjait és ezek után megállapíthatjuk az előbb megfogalmazott téziseket. Először tekintsük át a metaadatok helyét és szerepét a térinformatikában.

A múltban is bizonyos adatok, ismeretek kapcsolata a háromdimenziós térhez szükséges és elkerülhetetlen feladat volt és napjainkban ez a szerep egyre fokozódik. A régi időkben a térképi információkhoz kapcsolták a vizsgált adatokat és a térképi alapok felhasználásával és változatos információ megjelenítéssel, mint pl. táblázatok, leírások, grafikonok, színezések egyéb megjelenítési lehetőségek igénybevételével kapcsolták a különböző tematikus tartalmat a térképi információkhoz, és ezek együtt adtak egy bizonyos rendszert, amit kezdetleges formájú térinformatikai adatbázisnak is tekinthetünk.

A számítógép megjelenésével ez a folyamat felgyorsult és kiszélesedett. A számítógép adta lehetőségek számtalan megoldást szolgáltattak a beszerzett, feldolgozott és tudományos alapossággal kialakított tematikus tartalom és a térképi, terepi, vagyis 3D valóság kapcsolódásához és egységes megjelenítéséhez, feldolgozásához, vizsgálatához. Egyre összetettebb és sokrétűbb feladat elvégzésére lesz alkalmas a számítástechnika és ezzel együtt számtalan feladatsor elvégzésének terhét képes levenni az ember válláról. Az ember lassan csak a kezdeti adatokat szolgáltatja a rendszernek, és a feltételrendszert adja meg nagy pontossággal, ezután mindent a számítógép fog elvégezni és az ember számára a legjobb megoldást, elkészíteni és bemutatni. A jelenkorban is az emberi teljesítés nagy segítőjévé vált a térinformatika tudománya.

A metaadatok megjelenése ennek a korkövetelménynek a sorába illeszkedik. A felhalmozott információmennyiséget valamilyen formában rendszerezni, iktatni, birtokolni kell és adatait a partnereink, a felhasználok, a potenciális vásárlók elé kell terjeszteni. A hasonló tulajdonságokkal bíró adattulajdonosokat érdekeltté és érdeklődővé kell tenni, hogy saját adataikat, információikat, adatbázisaikat a köz javára hozzáférhetővé tegyék és felismerjék, hogy ez a saját érdekeit is szolgálja és saját hasznára is válik a metaadatok létrehozása és megosztása más metaadat birtokosokkal.

6.1 Mi a metaadat? 

A metaadat első hallásra bonyolult technikai dolognak hangzik, pedig a mindennapi életben sokszor találkozunk vele. Metaadat többek között a könyvtári katalóguscédula is, amely a könyvtárban fellelhető anyagok rövid összefoglalóját adja (cím, szerző, kiadás dátuma, tartalmi osztályozás). Metaadattal találkozhatunk akkor is, ha egyszerű szövegszerkesztőt használunk. A Word Adatlap/Properties menüpontja is metaadatokat tartalmaz az általunk készített dokumentumról.

A hagyományos, papíralapú térképnél általában magán a térképlapon találhatók meg egyes metaadatok (méretarány, kiadás ideje, forrás stb.). A digitális állományoknál nem ilyen egyszerű a helyzet, a metaadatokat az állománytól függetlenül külön rendszerben tárolják.

A metaadat tömör és egyszerű definíciójával szinte mindenki egyetért: "adat az adatról". A könyvtári katalóguscédulákhoz hasonlóan szabványos metaadattal írhatók le az adatkészlet

"Leírja az adat tartalmát, minőségét, állapotát és egyéb jellemzőit. A metaadat segít az adatot beazonosítani és megérteni” (FGDC, 1995).

„A metaadat legegyszerűbben úgy definiálható, mint »adat az adatról«. Ez információt foglal magába az adatbázis tartalmáról, ábrázolásáról, kiterjedéséről (térbeli és időbeli), térbeli vonatkozásáról, minőségéről és az elérhetőségéről” (CEN, 1995).

A térbeli adatok jelentős értéket képviselnek. A létezésükről és jellemzőikről elérhető metaadatok önmagukban viszont csak korlátozott értékűek. A metaadat-szolgáltatás lehetőséget ad a felhasználónak arra, hogy az on-line módon nem elérhető adatokról is megbízható információkat, kapjon. Az adattulajdonos ugyanakkor biztonságban tudhatja adatait, ha a fenntartások miatt csak off-line megoldással vállalja az adatok szolgáltatását. Olyan információkat biztosít, mint az adatkészlet jellemzői, története és az adatkészlettel kapcsolatban lévő szervezetek".

A szolgáltatás keretében megjelenő metaadatok mögötti adatbázisok minőségéért minden esetben az adatbázis tulajdonosa, nem pedig a metaadatbázis tulajdonosa felel. A metaadatok „szabad felhelyezésénél” a hatékonysági szempontok érvényesítése mellett hangsúlyt kell helyezni a minőségbiztosításra, el kell kerülni az értéktelen leírások megjelenésének veszélyét. Ez bizonyos önkontrollt igényel a szervezetek részéről. A metaadat-szolgáltatásnál az adattulajdonosoknak nem árt tisztában lenni néhány, a metaadatokkal is kapcsolatba hozható jogi szabályozással. A metaadat leírások maguk is tartalmaznak olyan mezőket, amelyek a hozzáférhetőségre és a felhasználhatóságra, így közvetve az adatállomány jogi státusára vonatkoznak, tisztázatlan jogi hátterű adatállomány felvétele a metaadat-szolgáltatásba eleve komoly jogi és etikai problémák forrása lehet a rendszer működtetői számára. Ezért az adattulajdonos és az adatszolgáltató közös érdeke az adatkezelés jogi szempontjainak tisztázása, ami egyúttal előfeltétele a metaadat-szolgáltatásban való részvételnek.  

6.2 Adatszolgáltatók csatlakozása 

Adatszolgáltatók alatt olyan szervezeteket értünk, akik a metaadatokat maguk publikálják, így rendelkeznek állandó Internet kapcsolattal, amihez legalább 64kbit/sec sávszélességű bérelt vonal ajánlott. A metaadatok adatátvitele kis sávszélességet igényel, így egy 64kbit/sec vonal is bőven elegendő hozzá, illetve ha már van kapcsolat, akkor azt csak a metaadat-szolgáltatás miatt nem kell bővíteni. Minden megoldás kielégítő, ami folyamatos elérést biztosít.

A hazai metaadat-szolgáltatás nagy előnye a hasonló nemzeti vagy nemzetközi szolgáltatásokkal szemben, hogy egységes. Az egységesség abban nyilvánul meg, hogy nemcsak a metaadat-tartalmat határozza meg és biztosítja a központi kezelő rendszert (átjáró), hanem a feltöltéshez szükséges eszközöket is rendelkezésre bocsátja (kézi adatbevitel, import felület.). A metaadatok a katonai felhasználásban is nagy segítséget jelenthetnének, ha alkalmazásban lenének és elkészülnének. Sajnos csak ebben a feltételes módban lehet beszélni róluk. Az igény viszont létezik és a létrehozás szüksége is. A térinformatika igénye már él a katonai felhasználok a katonai vezetők gondolataiban. A megfelelő ismeretek, a meglévő adatbázisok bemutatása, a rendszerek alkalmazásának lehetőségei igénylik ezeknek a katonai metaadatoknak a megjelenését a katonai belső hálózaton és a megfelelő hozzáférési jogosultságokat igénylő katonai felhasználású speciális internetes csatornákon keresztül.

Pár szót beszéljünk a portálokról is. Ezek a nagyszerű megoldások az Interneten dolgozó, vagy csak egyszerűen böngésző ember számára. A portálokat, egy Internetes metaadatnak is tekinthetjük, ahol a portálok a különböző helyeken megtalálható, de azonos témát feldolgozó oldalak gyűjteményének gyűjteménye. A mélységi struktúra korlátlan, egyik portálból megnyílik egy másik, már a témával konkrétabban foglalkozó oldal és ebből egy következő oldalt tudunk megnyitni és ezzel elérni a kívánt információt birtokló web oldalhoz. Ezek a portálok olyan gyűjtemények, ahol jól megférnek egymás mellett a különböző aloldalak, de biztosítja a legfrissebb információkat is, lehetőséget ad különböző kereső programok futtatására, levelezési és csevegési szolgáltatásai vannak. Egy átlagos Internetező egy portál ismeretével és használatával az információk széles lehetőségeit szerezheti meg és még csak nem is kalandozott el messzire, bár a portálokról elindulva nem tudhatja melyik földrészen köt majd ki a „látogató”. Ettől szép és hasznos az egész. Publikus formában természetesen még katonai oldalak nem igazán találhatók a neten, bár a Honvédelmi Minisztérium, vagy a haderőnemek weboldalai bizonyos értelemben portáloknak is tekinthetők. Nemzetközi vonatkozásban és természetesen hozzáférési jogosultságokkal megtalálhatok a katonai belső rendszerek „portáljai” is. Ezek számos esetben titkosított rendszerek.

Az Internet egyre bővülő kínálatából, ebbe leginkább beleértve a magyar oldalakat, egyre több térképpel és térinformatikával, vagy ezzel szorosan kapcsolódó egyéb tudománnyal foglalkozó oldallal találkozhat az olvasó. Minden oldalt nehéz lenne ismertetni, de az egyik leginkább ismert és a nagyközönség által használt oldal a Startlap a www.startlap.hu címen és azon belül a www.terkep.lap.hu , illetve a www.térinformatika.lap.hu oldalt, ahol egyre több cég jelenik meg és hirdeti munkáját, szolgáltatásait. A felismerés, hogy a világhálón való megjelenés mennyire fontos, szinte elvárt a XXI. században, nagyban segíti a térinformatika elterjedését, az adatbázisok igényét, tartalmuk folyamatos frissítését és új adatbázisok létrehozását.

Sajnos ezeken az oldalakon a katonai megjelenés szegényes, de a szakmán belül a katonai adatbázisok ismertek, és elismertek. Fontos hogy a jövőben jobban megmutassa magát a katonai térképezés, hiszen termékek már nem titkosak és az adatbázisok polgári célokra is felhasználhatok, sőt piaci áruk van, tehát joggal elvárható kritérium lenne a marketing szabályainak, ismeretre, igénye és használata. A HM Térképészeti Kht. igyekszik e területen is fejlődni és mivel számos terméke a polgári piacra készül és a jövőben egyre inkább kell megállnia a helyét a térinformatikai cégek versenyében komoly fejlesztéseket kellett elvégeznie a szervezet marketinges hozzáállásában és a piaci metódusok mindennapi életbe történő bevezetésében. A MH Térképész Szolgálat helyzete ennél bonyolultabb, hiszen tisztán katonai szervezetről van szó és ez kihat életének minden területére. A szolgáltatásfejlesztés iránya viszont itt is igény és ha speciális körülmények között is, de működtetni kell a szolgáltatásmarketing eredményeit, hogy a honvédség támogatását, a szolgáltatás minőségét a legmagasabb szinten képviselni tudja.

Számtalan hazai és külföldi oldalt kínál, egyre tágabb téren oldalakat és információkat a térinformatika tárgykörben A külföldi felhasználás és a neten való megjelenés megelőzi a magyar helyzetet, de ez érthető is, hiszen nyugaton hamarabb, komplexebben jelent meg az igény a térinformatikai rendszerekre és nem csak a polgári, de a katonai terület is jobban képviseli magát. Természetesen, mint általában minden tudomány esetén, nyugaton még megfigyelhető hogy, a tudományos eredmények, áttörések elsősorban katonai kutatások, fejlesztések eredményei. A fejlődés eredményeként viszont a következő lépcsőben már a polgári szakma rendelkezésére bocsátják az eredményeket, ami nagyban segíti a szakmai fejlődést és az eredmények piacra dobását, az eredmények bevonását a piaci értékek termelésébe. A jelen és jövő egyik ilyen bemutatkozási lehetősége az Internet, ezáltal a világon szinte egy időben való megjelenés és adatbázis építés és frissítés. A piac helyszíne is egyre jobban, néhány esetben már teljesen áthelyeződik a világhálóra, egyszerűsége, gyorsasága és aktualizáltsága miatt. Természetes a veszélyei is megnőttek az utóbbi időben. Az adatbiztonság, a hozzáférés-védelem a legfontosabb feladatok közé tartózik a közeljövőben. Ez különösen fontos a nemzetvédelem, a katasztrófa-elhárítás és a jelen nagy kihívása a terrorizmus elleni harcban.

Az Internet oldalak nagy segítséget nyújtanak az oktatásban és a tudományos tevékenységekben egyszerű és gyors lehetőséget adva az információk gyors és hatékony elsajátításában, az új tudományos eredmények közzétételében és a kutatói közösséget kapcsolattartásában.

Csak a teljesség igénye nélkül tekintsünk meg néhány külföldi web oldalt, számuk olyan jelentős mértékben nő, hogy lassan a metaadatként kezelhető web oldalak metaadatát is el kell készíteni, az áttekinthetőség érdekében. A jövő kívánalma viszont ebbe az irányba vezet és a piaci érdekek is ezt diktálják. A piacnak tudni a kell mit, hol és mennyiért lehet megtalálni, elérni, megvásárolni. Ismerni kell mindenkinek, aki a piacon részt vesz és részt vállal, hogy ki tevékenykedik hasonló területen, ki végez kutatásokat és milyen eredmények elérhetőek a kérdéses témában. A jövő nagy kihívása ennek az elvárásnak megfelelni, érvényesíteni az érdekeket, egyben megvédeni azokat és elkészíteni egy olyan „giga metaadatbázist”, ami mindenki érdekét szolgálja. Az Internet ennek az elképzelésnek az alapját szolgáltathatja, vagyis az információáramlás eszköze lehet, ahogy már az is, jelenleg is.

6.3              Katonai térinformatika az Interneten

A bemutató teljessége érdekében néhány képben a MH Térképész Szolgálat és a HM Térképészeti Kht. internetes honlapjából is álljon itt egy-két kép. Sajnos a Térképészeti Szolgálat csak katonai oldalak aloldalként található meg és elég szegényes lehetőséggel rendelkezik. A közeljövőben fontos egy saját web oldal üzemeltetése. A cég elérhető a Honvédelem oldaláról www.honvedelem.hu és a www.oltp.mil.hu oldalról is.

A következőkben két kép segítségével a MH TÉSZ elöljáró szervezetének az MH ÖLTP honlapján található anyaga kerül bemutatásra. Puritán egyszerűség, ami nem lenne baj alapjában, de sajnos a sablonos szövegeken kívül, semmi kézzelfogható bemutató nem beszél a szervezet lehetőségeiről, termékeiről, a katonai térképezésben betöltött szerepéről. A térinformatika nem bújhat szöveges leírások mögé, leíró információk sorai közé. Sajnos ez a megjelenés központi elrendelés eredménye, ebbe a szervezet nem szólhat bele, nem adhatja saját elképzeléseit. Az egységes megjelenítés igénye és parancsa megfosztotta a szervezetet a leglényegesebb lehetőségétől, a látvány lehetőségétől, ami hatalmas szereppel bír a marketinges elméletek alapján.

A jövőben ezen a területen nem várható jelentős előrelépés, csak ha saját magunkat saját elképzelések szerint saját oldalunkon mutathatjuk be. Beleértve eredményeinket, a jövő elképzeléseit és várható haladásunk irányát. A meglévő lehetőség a következő két képen megtekinthető, majd a következő képen az elkészült saját Web oldal képét mutatom be, melynek beindítására a szervezet nem kapott engedélyt. Az oldalt ettől függetlenül tovább kell csiszolni, finomítani, és ha más megoldás nincs, akkor szervezeten belüli intranet oldalként kell folyamatosan naprakész tartalommal feltölteni, életben tartani és fejleszteni. A jövőben elképzelhetetlen, hogy a katonai térképezés, illetve térinformatika internetes honlap nélkül tevékenykedjen és biztosan hiszem, hogy záros határidőn belül az oldalnak meg kell indulnia és nagyon fontos szerepet kell kapnia a katonai infrastruktúra és információszolgáltatás rendszerében. Ez érdeke az MH Térképész Szolgálatnak, de a katonai felső vezetésnek is.

 

Az elkészült, de nem beindított Web oldal, aminek sorsa jelenleg bizonytalan. Az oldal a várhatóan közeljövőben beinduló belső honvédségi hálózaton jól hasznosítható lenne és a szolgáltatásmarketing elveit alkalmazva, tényleg szolgálná a katonai haderőnemek és a térinformatikai rendszereket felügyelő szolgálat közötti együttműködést. A térinformatikát el kell tudni adni, mert még a vezetők gondolkodásában a papírtérkép a könnyebben kezelhető, de ismeretek birtokában mindenki rájön, hogy a térinformatika egy kiaknázatlan és végtelenített információbázis, amit a katonai feladatok széles területén lehet alkalmazni.


Szeretném egy-két képpel bemutatni a 2001-ben megalakult HM Térképészeti Kht. honlapját, ami már tetszetősebb, mint az előzőekben bemutatott oldalak. A modern felfogásnak megfelelően látványos, jól áttekinthető és értelmezhető. Jól azonosíthatóak az aloldalak és rendezett formában kaphatjuk meg a keresett információkat.

Néhány kép az internetes oldalról, melyekkel a látogató találkozik az oldal megtekintése közben. Itt dől el hogy az ismerkedő tovább halad e a belső oldalakra, vagy elhagyja az oldalt és más irányban kezd el kutatni, amit nem engedhet meg egyetlen szervezet sem.

 


A Kht. vezetése megérezte a jövő szavát és komoly lépéseket tervez az Internetes lehetőségeinek kihasználására és a cég marketinges feladatainak segítésére.

7. Szolgáltatásmarketing

Ez egy speciális terület. A szolgáltatások gyakran a szűkebb értelembe vett termékhez kapcsolódnak, ilyen lehet a szaktanácsadás, a különböző szolgáltatások, amik a termékhez illeszkednek, pl. vevőszolgálat, garancia, stb., de léteznek már ettől függetlenül is különböző pénzügyi, biztosítási területeken. A szolgáltatásoknak több olyan tulajdonsága van, ami eltér a megszokottaktól, az olyan termékektől, melyek fizikailag megfoghatók. A térinformatika területén is megjelent már és szerintem nagy jövő előtt áll ez a tevékenység. Az érdeklődök sok esetben nem venni kívánnak, csak kíváncsiságukat, érdeklődésüket kívánják kielégíteni. A térinformatikai termékek nem olcsó árucikkek, nem kívánható meg, hogy mindenki megvásárolja őket kisebb kérdéseinek megoldására. A földhivatalokban már léteznek ilyen kezdeményezések és várhatóan a jövőben a további területen is széles körben elterjednek. Azt gondolom, az ilyen jellegű szolgáltatás alapjában, magában hordozza a későbbi vevők körét is, mert a szolgáltatások megismerése és megszerettetése meghozza azt az igényt, hogy erre a termékre a felhasználónak szüksége van. Már unalmas, de az Internet erre is remek példa, csak a térinformatikai cégeknek kell még odáig fejlődniük, hogy az interaktív szolgáltatás lehetőségét megteremtsék és adatbázisaik olyan színvonalat érjenek el, hogy alkalmasak legyenek e magasztos feladat ellátására.

A hadsereg tekintetében különös szerepe van ennek a fogalomnak. A szolgáltatás, mint lehetőség itt nyilvánul meg legjobban. Az értelmezés viszont itt a legbonyolultabb, jelenleg. A katonai területen támogatásról beszélünk, de támogatni csak megfogalmazott elvárások függvényében lehet. A támogatás sok esetben nem a valós igények kifejeződése. A szolgáltatásmarketing elveinek alkalmazása, az igények pontos felmérése, lehetőségadás a katonai képességek hatékony bevetésére, megismerésére egy lépés a korszerű támogatás megvalósításának érdekében. A szolgáltatásmarketing ismerete segíthet a feladatok, elvárások megfogalmazásában, a szolgáltatások minőségi és mennyiségi megfogalmazásában. A támogató egységek szolgáltatás központú gondolkodása és a gyakorlati tevékenységek ilyen irányú koordinálása összességében javítja a támogató szervezetek hatékonyságát és eredményességét. A katonai térinformatikára a jövő hadserege egyre nagyobb mértékben számít, tehát a térinformatikának szolgáltatni, kiszolgálni kell a katonai felső vezetést és a felhasználói egységeket. Ehhez ismerni kell a szolgáltatásával szembeni elvárásokat. A minél hatékonyabb szolgáltatás biztosítása érdekében viszont a térinformatikai szervezetnek be kell tudni, mutatni lehetőségeit, el kell tudni, adni tudását és adatbázisait. Fel kell mérnie a vele szemben támasztott elvárásokat, kutatni kell képességeit, megjelenési lehetőségeit, fejlődésének új utjait. Kapcsolatot kell tartania a „munkaadójával”, aki egyben felhasználója is. De hatékony együttműködést kell kialakítania a számára információt szolgáltató más térinformatikai szervezetekkel is. Ezekre a feladatokra nyújt megoldást, illetve ad segítséget a szolgáltatásmarketing tudományának ismerete és alkalmazása. 

A szolgáltató marketing az alábbi jelzőkkel jellemezhető: 

-     Megfoghatatlanság (nem kézzel fogható, nincs fizikai tulajdonsága. Az ügyfelek saját tapasztalataikból vonnak le következtetéseket)

-         Elválaszthatatlanság (a szolgáltatás nem vihető haza, ott helyben fogyasztható, nagy szerepe van az eladó részéről annak a személynek, aki közvetlen kapcsolatba kerül a szolgáltatást igénybe vevővel)

-         Ingadozás (a megfelelő szolgáltató személy kiválasztása lényegesen befolyásolja a folyamatot. A megfelelő felkészítésük alapvető érdeke a cégnek)

-         Romlékonyság (a szolgáltatást akkor kell nyújtani, amikor az igény felmerül rá. Nem tárolható termékről van szó, akkor és pont akkor van értéke, amikor keresik. A válasz késése, illetve pontatlansága hitelromláshoz, vevővesztéshez vezethet)

-         Belső marketing (mivel a dolgozó hozzáállása  jelentősen befolyásolja a szolgáltatás minőségét a belső marketing jó működése nagyban hozzájárul a dolgozó jó közérzetéhez, biztonságához, személyes kisugárzásához. Ez pedig a szolgáltatás minőségét javítja)

-         Interaktív marketing (az elégedett vevő partnereinek is átadja pozitív információit. A kialakult személyes kapcsolatok, a bizalomra épülő kontaktus, a tökéletes és alapos információszolgáltatás együttesen a pozitív image kialakulásához vezet, ami a tökéletes szolgáltatás alappillére.) 

Remélem, "felfogják" a szolgáltatók, hogy ezek a dolgok értük is vannak és szolgáltatni nagyon szép hivatás. Természetesen a piaci érdekeknek is élniük kell, de kiegészítve egymást. A szolgáltatási lehetőségek pozitívan hatnak vissza a termékre. Ennek megértésére azt hiszem még várnunk kell.

8. Tapasztalok, következtetések

A marketing elve és szelleme egyre jobban áthatja életünket. A 1989.-ben végbement változások megnyitották az utat a marketing elméletének teljes megismeréséhez és alkalmazásához mindennapi életünkben. Ez természetes folyamat, hiszen a piac önszabályozó és öntörvényű. Rövid ideig külső eszközökkel befolyásolható, de hosszú távon nem működtethető felülről jött intézkedésekkel szabályozókkal. Magyarországon is rövid idő alatt beállt az egyensúly és a piaci önfenntartás automatikusan működik. A magyar vállalkozok és vállalatok hamar megtanulták a marketingmix elemeinek alkalmazását és a piaci élet szabályait. Honvédség tekintetében, főleg annak irányított vezetett elve miatt, ez az elv nehezen elképzelhető és katonai vezetőink idegenkednek is kellő mértékben ezeknek az elveknek a hadseregen belüli megjelenéséről és elterjedésétől. Azt gondolom, hogy a folyamat mégis megállíthatatlan és a közeli jövőben, főleg a profi hadsereg megjelenésével és számtalan feladat polgári végeztetésével a kérdés megkerülhetetlen. A térinformatika és a katonai térinformatika is e területek közé tartozik. A szakma polgári oldala már hatékonyan alkalmazza az ilyen jellegű ismereteket és mindent elkövet, hogy a hadsereg életéből is kivegyék részüket. Erre kell felkészülni a katonai térképezéssel, térinformatikával foglalkozó szervezeteknek és fel kell készülni az elvárások teljesítésére és az adat és információszolgáltató piac konkurens jellégére. Erre csak marketing és elemeinek hatékony használatával és gyakorlati lépések bevezetésével tud a szervezet megfelelni. Munkájában hatékonyan kell alkalmazni az elvi megfogalmazásokat és a speciális helyzethez alkalmazkodva további fejlesztéseket kell végrehajtani. Igénybe kell venni a számítástechnika rohamos fejlődésének eredményeit ugyanúgy, mint a telekommunikáció és hírközlés modern eszközeit. Az Internet, mint legfontosabb elem szerepeltethető és a jövőben elsődleges szolgáltató és információtovábbító eszközként kell honvédségi követelményeket figyelembe véve, fejleszteni és a térinformatika szolgálatába állítani. Ez a közeljövő feladata, de a gyorsaság ebben a tekintetben még inkább jellemző és aktuális. A szakma egyébként is rohamosan fejlődik és egyre nagyobb szerephez jut a védelmi struktúrában ugyanúgy, mint más nemzeti programok területén. A jövő hatalmas felelősséggel és lehetőséggel terheli a jelen katona térképészeit. A nemzetközi megfelelés, a szövetségi elvárások és a polgári feladatok mellett a hadsereg átszervezéséből adódó elvárásoknak történő megfelelés a jövő alapvető feladata és érdeke. E megfelelés egyik része a most ismertetett tanulmány. 

Összegzés 

A tanulmány áttekinti a marketing elméletét és gyakorlati tartalmát. Bemutatja a piaci szerepvállalás típusait és alapértékeit. A marketingmix elemeivel áttekintést ad a marketing működésének elvéről és a piackutatást lépéseiről. Kapcsolatot tár fel a marketing és a térinformatika tudománya között és a marketingmix elemeinek hatását a térinformatika értékteremtő működésére. Bemutatja a reklám növekvő szerepét és a térinformatikában már megjelenő lehetőségeiről példákat sorol fel. A metaadat a térinformatikában már régen ismert fogalom, ennek a marketing elméletben történő azonosítása további fejlődés lehetőségeit vetítik elénk. A honvédség vonatkozásában a szolgáltatásmarketing témakörének vizsgálata egy igen lényeges eleme a marketinges szakterületnek. Ennek kibontása a közeljövő igen fontos feladata, mely meghatározza a jövő lépéseit.

Tartalomjegyzék       Vissza a lap elejére